મનોરંજન

કંઇક આવી રીતે થઇ હતી સંજય દત્ત અને માન્યતા દત્તની મુલાકાત, પછી પોતાના કરતા 19 વર્ષ નાની માન્યતાને કર્યું હતું પ્રપોઝ…