સમાચાર

કે -9 વજ્ર: સુરતમાં બનેલી 100મી કે-9 વજ્ર તોપ આર્મીમાં શામેલ, તેમાંથી ત્રણ લદ્દાખમાં તેનાત